GK

#1
nakashima

FP

#9
naaaaarita09
#10
Zambia man
#4
MAKIHIKA
#11
KING STAR
#
YUGO
#
MORI
#14
NARA

SHYU
#7
COUTINHO

MINION

Manager

#11
MIKI
#13
MARUO
#15
Chanda

Nonaka